Τα στελέχη ΙΤ, στα καθήκοντα των οποίων ανήκει η διαχείριση συστημάτων, γνωρίζουν πολύ καλά την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας ειδικά σε περιβάλλοντα που διαθέτουν σημαντικό αριθμό servers (φυσικών ή εικονικών).

Πρόσφατες τάσεις που εφαρμόζονται με επιτυχία, όπως η ομογενοποίηση των υποδομών ή οι τεχνολογίες virtualization,  επιτρέπουν τη συγκέντρωση και ενοποίηση των servers. Ωστόσο, ενώ περιορίζουν τον αριθμό των φυσικών servers, διατηρούν ή/και πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των virtual.

Ευτυχώς, η νεότερη τεχνολογία των servers φρόντισε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα διαχείρισης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραπάνω πολυπλοκότητας, αυτοματοποιώντας τις κυριότερες διαδικασίες διαχείρισης με χρήση ενσωματωμένων εργαλείων. Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται ένα επίπεδο ευφυΐας στους servers, και διευκολύνονται διαδικασίες που αφορούν στην εγκατάσταση, την εποπτεία, την αναβάθμιση και τη συντήρηση.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών αυτών προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Ευκολία στη διαχείριση για εικονικά και φυσικά περιβάλλοντα σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.
• Χαρακτηριστικά τόσο in-band όσο και οut-of-band διαχείρισης hardware με και χωρίς χρήση software agents, με στόχο τη διαχειρισιμότητα των servers,
ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους κατάσταση.
• Δυνατότητα διαχείρισης ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα ή την εκάστοτε virtual διαμόρφωση.
• Ενοποίηση με ευρύτερα εργαλεία διαχείρισης υποδομών τρίτων κατασκευαστών.

Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης αποκτούν ένα σημαντικό ρόλο και αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα επιλογής μιας νέας πλατφόρμας servers, καθώς επιδρούν σε όλο τον κύκλο ζωής των server στο data center. Ο ρόλος τους συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου από τους διαχειριστές συστημάτων, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτέλεση μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και για επισκέψεις εντός του data center.

H συνδρομή των ενσωματωμένων συστημάτων διαχείρισης, ειδικότερα, μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα επίπεδα:
• Εγκατάσταση: Τα εργαλεία διαχείρισης του server, τα οποία οφείλουν να είναι ενσωματωμένα στον server, απλοποιούν την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και των απαραίτητων drivers, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρήση εξωτερικών μέσων. Επίσης, πραγματοποιούν αυτοματοποιημένη αναγνώριση του hardware.

• Αναβάθμιση: Είτε πρόκειται για αναβάθμιση των drivers είτε για κάποιο firmware ή BIOS update, τα ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης διευκολύνουν την αναβάθμιση χωρίς να απαιτούν χειροκίνητες διαδικασίες.

• Εποπτεία συστήματος: Η ενσωμάτωση εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης στον server, προσφέρει δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και εποπτείας του φυσικού και του virtual περιβάλλοντος, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού (agents). Ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του τις παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης, δείκτες επιδόσεων και πόρων του συστήματος αλλά και ενημερώσεις για την ομαλή λειτουργία, χωρίς ανάγκη προσθήκης άλλων εργαλείων λογισμικού. Η εξάλειψη της ανάγκης τέτοιων προσθηκών στο περιβάλλον λογισμικού αυξάνει την ασφάλεια.

• Συντήρηση: Τα ενσωματωμένα στον server εργαλεία υποστηρίζουν τη διαχείριση και αναβάθμιση πόρων σε μία πιθανή αλλαγή στο configuration του server, αλλά και δυνατότητες μετάπτωσης σε παλιότερη διαμόρφωση του συστήματος (roll back).

Επίσης, προσφέρουν αναφορές σφαλμάτων λειτουργίας οι οποίες διευκολύνουν τον έλεγχο των αναβαθμίσεων και τη συντήρηση των συστημάτων. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κατανάλωσης των servers μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο πρέπει να παρέχει πληροφορίες σε επίπεδο συστήματος server, rack, row και datacenter. Εξαιρετικής σπουδαιότητας  είναι η δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών και ενεργειών για έλεγχο της κατανάλωσης (fast power capping) – σε επίπεδο millisecond.

Τέλος, για λόγους αποδοτικότητας, τα λογισμικά διαχείρισης επιβάλλεται να ολοκληρώνονται και να ενσωματώνονται στις κονσόλες διαχείρισης των virtualized πλατφορμών στο μέγιστο της λειτουργικότητάς τους, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η αποδοτικότητα αυτή καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και την ανταποδοτικότητα του τμήματος ΙΤ προς την επιχείρηση, αναδεικνύοντας την τεχνολογία σε ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.