Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Privacy Shield μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. για την προστασία της ιδιωτικότητα.

Το Privacy Shield βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα, Σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και Ετήσιο μηχανισμό κοινής επανεξέτασης. Η «απόφαση περί επάρκειας» θα κοινοποιηθεί σήμερα στα κράτη μέλη και θα αρχίσει να ισχύει αμέσως.

Από την πλευρά των Η.Π.Α., το Privacy Shield θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο, το Υπουργείο Εμπορίου θα αρχίσει να χρησιμοποιεί Privacy Shield και όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν το πλαίσιο και να επικαιροποιήσουν τη συμμόρφωσή τους, θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου, από την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτικό οδηγό για τους πολίτες στον οποίο θα εξηγούνται τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας.