Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικών Συμβούλων (Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος και Εξωτερικός Σύμβουλος Συντονισμού) για την υποστήριξη της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας (ως επικεφαλής εταίρος) στην υλοποίηση του προγράμματος INTERREG IVC - έργο CIVPRO».

Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η: Βελτίωση, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων, καθώς και ο οικονομικός εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Με Ειδικούς Θεματικούς Στόχους τη: α) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις περιφερειακή προοπτική για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και β) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και πρόληψη των κινδύνων. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 61.528 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.