Σύμφωνα με την έρευνα Mobile Economy Europe 2013 του GSMA, η Ευρώπη αποτελεί τη μοναδική περιοχή παγκοσμίως όπου παρουσιάζεται μείωση των εσόδων από mobile δραστηριότητες, με όλες τις υπόλοιπες περιοχές να εμφανίζουν συνολική αύξηση 4%.

Επίσης, στην έρευνα αναφέρεται ότι τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν από 173 δις. ευρώ, το 2011, σε 163 δις. το 2012, ενώ η μείωση θα συνεχιστεί στα 146 δις. μέχρι το 2017, συνολική μείωση της τάξης του 16%. Ωστόσο, η έρευνα αναφέρει, επίσης, ότι το 2012 το mobile οικοσύστημα διαμόρφωσε το 2,1% περίπου του Ευρωπαϊκού Α.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων συνεισφορών για δημόσια χρηματοδότηση ύψους 53 δις. ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα η ολίσθηση αυτή των εσόδων αποδίδεται σε πέντε βασικούς παράγοντες. Το κανονιστικό πλαίσιο, το μείγμα των εσόδων, τον κατακερματισμό της αγοράς, την οικονομική κρίση και τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες μηνυμάτων.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης αυτής, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των Ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν μείνει πολύ πίσω σε σχέση με αυτές των εταιρειών των Η.Π.Α. Το 2008, οι εταιρείες στις Η.Π.Α. επένδυσαν 21,3 δις. δολ. και οι Ευρωπαϊκές 29,6 δις. Μέχρι το 2012, οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. άγγιξαν τα 29,4 δις., ενώ στην Ευρώπη μειώθηκαν στα 27,6 δις. Η έρευνα προβλέπει ότι μέχρι το 2017 οι Η.Π.Α. θα ξεπεράσουν κατά πολύ την Ευρώπη με επενδύσεις που αναμένονται να διαμορφωθούν στα 29,5 και 23,3 δις. αντίστοιχα.