Η Ινφοδήμ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο υλοποίησης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για λογαριασμό του Δήμου Σερρών.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία των απαραίτητων συστημάτων γεωπληροφοριών για τη διαχείριση Χωροταξικών και Πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου, την υποστήριξη τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του, τη διαχείριση του στόλου οχημάτων (απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας, οχήματα της τεχνικής υπηρεσίας, κλπ) και τη διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.

Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και κατάλληλου λογισμικού, τη δημιουργία κατάλληλων ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων, την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών συνοδευμένων με ψηφιακά δεδομένα, την εκπαίδευση προσωπικού και την υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το Δήμο Σερρών. Υπενθυμίζεται πως στο συγκεκριμένο διαγωνισμό εκτός της Ινφοδήμ, αρχικά είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1)Γεωανάλυση και 2)Geomatics. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 224.411 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.