Κατά το εννεάμηνο του 2009, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 74,8 εκατ. ευρώ έναντι 96,6 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση 22,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008, αποτέλεσμα της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, της οποίας η κορύφωση στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος φάνηκε στο τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα  οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν  σε 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας μείωση 12% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο  του 2008. Οι πωλήσεις της Ρουμανίας ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,7 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση 32,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008, στο νόμισμα παρουσίασης ευρώ, ενώ με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (RON) θα παρουσίαζαν μείωση 21,5%, και θα ανέρχονταν σε 17,8 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της Αυστρίας ανήλθαν σε 35,7 εκατ. ευρώ έναντι 44,9 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας μείωση 20,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2008.Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και  αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν  σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την σημαντική μείωση του κόστους. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε σχεδόν κατά 9% σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου εξοικονομώντας 2,2 εκατ. ευρώ.