Η Μάρακ Ηλεκτρονική ανέλαβε, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων πλοίων και ναυτικών, σε εκτέλεση του έργου "e-Ναυτιλία" του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιτρέπει τη βέλτιστη μηχανογραφική παρακολούθηση πλοίων και ναυτικών. Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και η βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας των θαλάσσιων μεταφορών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και της ναυτιλιακής κοινότητας και η πληρέστερη πληροφόρηση και άντληση διοικητικών και στατιστικών στοιχείων απαραίτητων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Υπουργείου. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.779.514 ευρώ.