Η Μαρακ Ηλεκτρονική ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Αμαρουσίου».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των γεωτρήσεων του δήμου και του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης μετρώντας παραμέτρους όπως PH, θερμοκρασία, διαλελυμένο οξυγόνο, οξειδωαναγωγικό δυναμικό, αγωγιμότητα, αλατότητα.

Επίσης και η δημιουργία ενός σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάποιο στρατηγικά επιλεγμένο σημείο του Δήμου που θα μετρά πολύ σημαντικές παραμέτρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως O3, CO, SO2, NOx καθώς και αιωρούμενα στερεά.

Τέλος θα γίνει και προμήθεια ενός φορητού αναλυτή θορύβου. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 649.493 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.