Η Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ θα συμμετέχει με ποσοστό 49% στη νεοσυσταθείσα Marac Albania Sh.p.k., η οποία έχει την έδρα της στα Τίρανα και εταιρικό κεφάλαιο 100.000 Αλβανικά λεκ (ευρώ 1.000).

Τα υπόλοιπα ποσοστά συμμετοχής καλύφθηκαν από την Αλβανική εταιρεία Starsat International Sp.p.k. (ποσοστό 35%), την Hoxha Sokol (ποσοστό 5%) και το Δημήτριο Μπεζαϊτη (ποσοστό 11%), ο οποίος είναι και διαχειριστής της εταιρείας.

Η νεοϊδρυθείσα Marac Albania Sh.p.k. έχει ως αντικείμενο εργασιών:
α) την ανάληψη έργων, δηλαδή μελέτη οργάνωση και εκτέλεση έργων με το κλειδί στο χέρι,
β) την εμπορία, μερική ή ολική κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, και επισκευή συστημάτων τηλεπικοινωνίας, πληροφορικής και οργάνων. Οι ίδιες εργασίες εφαρμόζονται και στα πλοία,
γ) την εμπορία, μερική ή ολική κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, αυτοματισμών και μετεωρολογικών συστημάτων,
δ) τη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν απαγορεύεται από το νόμο.