Η Μαράκ Ηλεκτρονική ανέλαβε την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυδεσμικού Βυθομέτρου και Συστήματος Τομογράφου Υποδομής Πυθμένα στο ερευνητικό σκάφος του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (Υ.Σ.Ρ.)", μετά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ), στον οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στα 516 χιλιάδες ευρώ. Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά 2 εταιρείες ακόμη, η Marine Electronics και η Kongsberg.

Παράλληλα, η Μαράκ Ηλεκτρονική θα συμμετάσχει στην εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  για τη χρήση του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο υπό ναυπήγηση ερευνητικό σκάφος του Υ.Σ.Ρ.

Το σκάφος αυτό θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον τομέα της διεύρυνσης, με ακουστικές – γεωφυσικές μεθόδους, του υποθαλάσσιου πυθμένα της υφαλοκρηπίδας και των παράκτιων και αβαθών περιοχών, όπου η πρόσβαση μέχρι σήμερα με το διαθέσιμο εξοπλισμό, είναι εξαιρετικά δύσκολη ή απαγορευτική.