Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Προσαρμογή και Υποστήριξη Λειτουργίας Εφαρμογών Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια εφαρμογής «Διαχείρισης Προσωπικού», με τα Υποσυστήματα «Online Υποβολής Αιτήσεων» και «Παρουσιολογίου / Ωρομέτρησης». Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ψηφιοποίηση μέρους του Ενεργού Υπηρεσιακού Αρχείου, από το 2015 έως τις αρχές του 2017 και των Φακέλων Προσωπικού. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνεται ενίσχυση της μηχανοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΒΕ, ταχύτερη πρόσβαση και καλύτερος έλεγχος της  πληροφορίας, άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, καθώς και ευκολότερη κατάθεση αιτήσεων από το προσωπικό και άμεση ενημέρωση για τη διεκπεραίωσή τους. Το έργο διήρκεσε έξι μήνες (1 Iανουαρίου – 30 Ιουνίου 2017).