Η ΠΑΝΟΥ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού για τη Δημιουργία Εικονικών εργαστηρίων των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ" για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Το έργο αφορά την προμήθεια συστήματος στερεοσκοπικής προβολής, 5 φορητών συστημάτων στερεοσκοπικής προβολής, εμβυθιστικών λογισμικών λειτουργίας εικονικής πραγματικότητας, καθώς και λογισμικών απεικόνισης και προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο τρισδιάστατων μοντέλων για το σύνολο των στερεοσκοπικών καναλιών των παραπάνω συστημάτων.

Επίσης, αφορά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, καθώς και την υποστήριξη για τρία χρόνια όλων των παραπάνω συστημάτων και τέλος, την προμήθεια του ΟΑΕΔ με 8 άδειες, 8 στερεοσκοπικών καναλιών λογισμικού εικονικής πραγματικότητας.

Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Telmaco. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1,563 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα της σύμβασης ανέρχονταν στα 2,2 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες.