Η Παπασάββας ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έργα για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το πρώτο έργο αφορά στην προμήθεια ειδικού λογισμικού για τις σχολές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης αλλά και για τις ανάγκες του ίδιου του κέντρου.

Το κόστους του έργου ανέρχεται στα 456.436 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το δεύτερο έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, δίκτυα, λογισμικό κ.α.) για τις ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το κόστους του έργου ανέρχεται στα 443.375 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εκτός της Παπασάββας, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά -και στα δύο έργα- η PanSystems.