Με θέμα το «2010 - Άλλο ένα crash test», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, Γιώργος Γεράρδος, ιεράρχησε τις προτεραιότητες του Ομίλου υπό συνθήκες κρίσης.

Ο Γ. Γεράρδος έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το cash-flow που η έλλειψη του αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ως δεύτερη την ύπαρξη κερδοφορίας που η έλλειψη της αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την επιχείρηση και ως τρίτη την αύξηση του μεριδίου αγοράς που όμως δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την επιτυχία της επιχείρησης. Όσον αφορά το cash-flow, η μείωση των αποθεμάτων κατά 24,7 εκατ., των υποχρεώσεων κατά 21,6 εκατ. ευρώ και των απαιτήσεων κατά 11,1 εκατ. ευρώ επέτρεψαν στον Όμιλο να κλείσει τη χρήση με ταμείο 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο ομολογιακός δανεισμός ήταν 23,1 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός για το κεφάλαιο κίνησης ήταν μηδενικός.

Στη συνέχεια, ο κος Γ. Γεράρδος αναφέρθηκε στη διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, τον περιορισμό των εξόδων που επιτεύχθηκε το 2010 και στην κερδοφόρα πορεία του Ομίλου, τα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 33,4%. Σε σχέση με το μερίδιο αγοράς, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου, Κώστας Γεράρδος, αναφέρθηκε στα εμπορικά στοιχεία αναλύοντας τις πωλήσεις του Ομίλου που ανήλθαν σε 358,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 8,1%.

Έμφαση δόθηκε στην επιτυχημένη πορεία του Turbo-X στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αύξηση μεριδίου αγοράς που πέτυχε η Πλαίσιο στην αγορά λιανικής Ψηφιακών, Πληροφορικής και Τηλεφωνίας.

Τέλος, ο Κ. Γεράρδος παρουσίασε τις προοπτικές του Ομίλου όσον αφορά τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις και την παραγωγικότητα της Μαγούλας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις νέες τεχνολογίες και τις συνέργειες που προκύπτουν στη νέα τεχνολογική εποχή. Η παρουσίαση έκλεισε με την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας- αναγέννησης του καταστήματος της Στουρνάρη στο άμεσο μέλλον.