Κατά το Βρετανό φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο, θεμελιωτή της θεωρίας της εξέλιξης, «εκείνο από τα είδη ζωής που θα επιβιώσει, δεν είναι το πιο δυνατό, ούτε το πιο έξυπνο, αλλά εκείνο που δύναται να προσαρμοστεί καλύτερα στις αλλαγές»...

Πρόκειται για μία άποψη η οποία τυγχάνει απόλυτης εφαρμογής στις μέρες μας, όπου οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Η Πληροφορική ως κύτταρο ενός ζωντανού οργανισμού, που είναι η επιχείρηση, πρέπει να μεταλλάσσεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετης αξίας, η Πληροφορική ανταποκρινόμενη στις συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας μας, χρησιμοποιείται από τους επιχειρηματικούς οργανισμούς για να παρακολουθήσουν τον τρόπο που η πληροφορία παράγεται, έτσι ώστε να τη συλλέξουν, να την αξιολογήσουν και να την επεξεργαστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Forrester, περισσότερα από τα δύο τρίτα των CIOs (IT leaders) περιμένουν τους CEOs (business leaders) να οριστικοποιήσουν την επιχειρηματική στρατηγική τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν τη δική τους. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η Πληροφορική θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται άμεσα με την επιχειρηματική στρατηγική, έτσι ώστε να αποφέρει θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα και να προωθεί την καινοτομία. Δημιουργώντας πρόσθετη αξία

Ενας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της εποχής μας, ο Steve Jobs είχε πει ότι «οι πελάτες δεν γνωρίζουν τι θέλουν μέχρι να τους το δώσεις», υποδηλώνοντας έτσι ότι για την παραγωγή οποιουδήποτε πρωτοποριακού προϊόντος απαιτείται μία αέναη διαδικασία αξιοποίησης ιδεών και γνώσεων. Στόχος της καινοτομίας είναι η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Σε τούτο πρέπει να αποσκοπεί και η Πληροφορική. Ο στόχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής θα πρέπει να είναι η μετατροπή της από κέντρο κόστους (cost center) σε κέντρο ωφέλειας (profit center). Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας αυτής της προσπάθειας είναι το πνευματικό κεφάλαιο που εμπεριέχεται στην ανθρώπινη ομάδα της Πληροφορικής.

Εκμεταλλευόμενοι πρωτίστως τις δυνατότητες της ομάδας IT, και μετέπειτα της τεχνολογίας, μπορούμε να αποδώσουμε πρόσθετη αξία στην επιχείρηση. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το να παράγεται αξία και να μην αποδίδεται ή να μην επικοινωνείται σε όλα τα στρώματα της Διοίκησης μιας εταιρείας είναι ανούσιο.

Για αυτό το λόγο, η ευθυγράμμιση του IT με τους εταιρικούς στόχους απαιτεί, όχι μόνο ικανότητες και γνώση, αλλά και σχέδιο δράσης. Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχέδιο δράσης, θα πρέπει η διοικητική ομάδα να είναι αρωγός σε κάθε IT έργο.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί μια κοινή κουλτούρα στο IT, η οποία να περικλείει έννοιες-αξίες όπως:
 διαφάνεια: όλα τα έργα Πληροφορικής, το χρονοδιάγραμμα, ο οικονομικός προϋπολογισμός, καθώς και οι στόχοι τους, θα πρέπει να είναι γνωστά σε όλος τους εμπλεκόμενους

• αποτελεσματικότητα: όλα τα έργα Πληροφορικής θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, με δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs) που καθορίζονται από κοινού με τους υπεύθυνους των έργων (project managers)

• επικοινωνία: τα αποτελέσματα του κάθε έργου Πληροφορικής (μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) θα πρέπει να επικοινωνούνται εντός της εταιρείας, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση όλων των πιθανών ιδεών βελτίωσης αυτών.

Εν κατακλείδι, ο Διευθυντής Πληροφορικής και η ομάδα του, για να βαδίσουν στο μονοπάτι που προσδίδει αξία στο έργο τους (ΙΤ value), προτείνεται να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

• Βήμα 1: Αλλαγή τρόπου σκέψης / κουλτούρας.
• Βήμα 2: Επικοινωνία της αξίας που προσφέρει το IT σε σύγκριση με τα χρήματα που επενδύονται σε αυτό. Σαν «Cheap Information Officer» θα πρέπει να επιδείξει ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής προμηθεύει τις σωστές υπηρεσίες, στο σωστό επίπεδο ποιότητας και με συγκρίσιμη αξία.
• Βήμα 3: Επικοινωνία του τρόπου με τον οποίο το IT βελτιώνει την επιχειρηματική απόδοση. Σαν «Chief Improvement Officer» θα πρέπει να βοηθήσει, έτσι ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η σχέση μεταξύ της επένδυσης στο ΙΤ και της βελτιωμένης επιχειρησιακής απόδοσης.
• Βήμα 4: Επικοινωνία της γνώσης που έχει αποκτηθεί πέρα από τα όρια που καθορίζει το IT. Σαν «CIO-plus», θα πρέπει να λειτουργήσει ως ομότιμος της ανώτατης διοικητικής ομάδας και να προσφέρει λύσεις πέραν του IT.