Η επιτυχία ενός οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητα αυτού να προσαρμόζεται επιτυχώς στα νέα δεδομένα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση προσαρμογή στις αλλαγές αυτές αποτελεί, πέραν του ανθρώπινου παράγοντα, και η ύπαρξη της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής η οποία, όχι μόνο θα υποστηρίξει την βραχυπρόθεσμη προσαρμογή της εταιρικής στρατηγικής στα νέα δεδομένα, αλλά θα επιτρέψει τον άμεσο εντοπισμό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών μακροπρόθεσμα.

Ο κλάδος της Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ανταγωνιστών με γνώμονα μόνον το προϊόν που εμπορεύονται δεν είναι αρκετή. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα οδηγήσει και σε ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο των παρεχόμενων προς τον πελάτη υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, όπως η ποιοτική εξυπηρέτηση, η ορθή και έγκυρη τιμολόγηση, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η άμεση και «εύστοχη» αντίδραση στις ανάγκες της αγοράς.

Στόχος της Verbund είναι η ανάπτυξη και λειτουργία της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής η οποία θα αποτελέσει τη βάση και ταυτόχρονα το όχημα μέσω του οποίου θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν της.

Υποδομή Πληροφορικής «από το μηδέν»
Οι σημαντικότεροι άξονες στους οποίους κινήθηκε το έργο Πληροφορικής της εταιρείας, το οποίο θα καλύψει τόσο τις  βραχυπρόθεσμες όσο και τις μέσο-μακροπρόθεσμες ανάγκες της, είναι οι ακόλουθοι:

 • Δημιουργία σύγχρονου Data Room  με μονάδες UPS και κλιματισμού φιλικές προς το περιβάλλον
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μισθωμένων κυκλωμάτων για την κάλυψη Voice και Data αναγκών
 • Εγκατάσταση servers τεχνολογίας Blade και υλοποίηση λύσης Centralised Data Storage
 • Υλοποίηση λύσης Virtualisation
 • Εγκατάσταση λύσης Centralised Backup
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού Network End Point Security για την κάλυψη αναγκών Firewall, Antispam, Antivirus και VPN
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος CRM και Order Management
 • Υλοποίηση σύγχρονου και ευέλικτου συστήματος Billing
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας IP και ενοποίηση αυτού (CTI) με το σύστημα CRM της εταιρείας
 • Υλοποίηση λύσης DLP (Data Lost Prevention)
 • Εκπαίδευση χρηστών.

Τα οφέλη και οι συνέπειες του έργου διακρίνονται σε καθαρά τεχνολογικά, που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα της Πληροφορικής στον οργανισμό, καθώς και σε επιχειρησιακά, τα οποία αφορούν στη συμβολή της Πληροφορικής στη λειτουργία του οργανισμού και στις δυνατότητες αυτού να επιτυγχάνει τους στόχους του.


Τεχνολογικά Οφέλη: λειτουργική και ευέλικτη υποδομή
Τα τεχνολογικά οφέλη που επιτεύχθηκαν αφορούν την απλοποίηση και τη βελτιστοποίηση της υποδομής, αλλά και τη διασφάλιση της ευκολίας της επεκτασιμότητας στο μέλλον.

 • Απλοποίηση της υποδομής: Η υιοθέτηση ενός κοινού συνόλου τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της πληροφοριακής υποδομής και η αποφυγή υλοποίησης τεχνολογικών νησίδων συνεπάγεται απλοποίηση της όλης υποδομής και κατ’ επέκταση ευελιξία,  μικρότερο κόστος διαχείρισης και αυξημένη παραγωγικότητα για το τμήμα Πληροφορικής.
 • Επεκτασιμότητα: Η σχεδίαση της πληροφοριακής υποδομής πραγματοποιήθηκε με γνώμονα όχι μόνο τις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού. Τεχνολογίες όπως Blade Servers και Virtualisation επιτρέπουν στη Verbund να καλύπτει νέες ανάγκες άμεσα και με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τόσο χρηματοοικονομικό όσο και διαχειριστικό.
 • Βελτιστοποίηση της υποδομής: Η υιοθέτηση τεχνολογιών όπως Blade Servers, Centralized Data Storage και Virtualisation επιτρέπουν στη Verbund να αξιοποιεί πλήρως την υποδομή της και τους πόρους που διαθέτει, συμβάλλοντας στην αυξημένη παραγωγικότητα του εξοπλισμού της, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Επιχειρησιακά Οφέλη: η Πληροφορική στην υπηρεσία του Business

 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών και αύξηση παραγωγικότητας: Ο αυτοματισμός και ο έλεγχος των διαδικασιών  που επιτυγχάνεται μέσω της νέας πληροφοριακής υποδομής οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας των διαδικασιών και, έμμεσα, στη μείωση του ανά μονάδα κόστους λειτουργίας.
 • Μείωση χρόνου για την εισαγωγή στην αγορά (Time to Market): Η νέα πληροφοριακή υποδομή επιτρέπει τη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τη σύλληψη μίας ιδέας μέχρι τη διάθεση της ως προϊόν στην αγορά.  Ο συντονισμός των επιμέρους τμημάτων για την υλοποίηση ενός προϊόντος επιτυγχάνεται μέσω workflow management εργαλείων, ενώ η ευελιξία των συστημάτων CRM και Billing επιτρέπει την άμεση παραμετροποίησή τους για την κάλυψη νέων αναγκών.
 • Μείωση κόστους λειτουργίας Data Room: H υιοθέτηση τεχνολογιών όπως Blade Servers και virtualization, καθώς και η εγκατάσταση ειδικών κλιματιστικών μονάδων χαμηλής κατανάλωσης, όχι μόνο προάγουν το φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ του οργανισμού, αλλά συντελούν σημαντικά στη μείωση του κόστους λειτουργίας.
 • Διασφάλιση εταιρικών δεδομένων: Ο σημαντικότερος επιχειρηματικός πόρος που διαθέτει ένας οργανισμός είναι η πληροφορία. Η νέα πληροφοριακή υποδομή της Verbund διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας, επιτρέποντας στα στελέχη της να τη διαβαθμίσουν και να τη διαχειριστούν ανάλογα με την κρισιμότητά της.

Ο CIO συμμετέχει στη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής
Στο πλαίσιο ενός έργου αντίστοιχης κλίμακας, ο ρόλος του CIO δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση του budget, τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, την παρακολούθηση/έλεγχο των παραδοτέων και, γενικότερα, σε αυτό που καλούμε project management. Εργα όπως αυτό επαναδιαπραγματεύονται το ρόλο του CIO και αναδεικνύουν την αξία που αυτός μπορεί να προσδώσει συμμετέχοντας στη χάραξη της στρατηγικής του οργανισμού.

Ο νέος ρόλος του CIO απαιτεί από αυτόν να συμμετέχει στο σχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, να μελετά διαρκώς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζοντας ευκαιρίες ή αδυναμίες και, γενικότερα, να αναζητά και να προτείνει λύσεις που θα οδηγήσουν στο πολυπόθητο, ιδιαίτερα σήμερα και λόγω των οικονομικών συγκυριών, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.