Η επιτάχυνση και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης γίνονται πλέον μέσα από καινοτομίες που προωθούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και παρουσιάζουν ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από τα συνήθη όρια.

Η επιτάχυνση και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης γίνονται πλέον μέσα από καινοτομίες που προωθούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και παρουσιάζουν ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, πέρα από τα συνήθη όρια. Η καινοτομία είναι απόρροια της πληροφορικής τεχνολογίας και της ανάγκης για επιχειρηματική ανάπτυξη ή βελτίωση. Μέσα σε αυτό το νέο μοντέλο ο ρόλος της πληροφορικής δεν μπορεί να είναι απλά η διατήρηση και η συντήρηση των λειτουργιών, των συστημάτων και των υποδομών. Αλλάζει, γίνεται ουσιαστικότερος, αποκτά κύρια προτεραιότητα και συμβάλλει στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Πολλές από τις νέες ευκαιρίες θα ξεκινούν από την Πληροφορική, η οποία θα πρέπει κάτω από ένα στρατηγικό επιχειρησιακό πρίσμα και όχι απλά λειτουργικό, να προβλέπει, σχεδιάζει και υλοποιεί την προσαρμογή των νέων εξελίξεων σε όλους τους τομείς του επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Στα Ελληνικά ταχυδρομεία έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εστιάσουμε πάνω σε καινοτόμες για την εταιρία λύσεις, οι οποίες είχαν ως βασικό άξονα την πληροφορική και οι οποίες οδήγησαν σε σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα. Νέος δρόμος για τα ΕΛΤΑ ήταν η ανάπτυξη συστημάτων, για την πίστωση των συντάξεων των δικαιούχων του ΟΓΑ σε λογαριασμούς εξυπηρέτησης πληρωμών. Στην ίδια αγορά κινήθηκε και η ανάπτυξη εφαρμογής για την είσπραξη του Εργοσήμου (κρατικό έργο για την πάταξη της παράνομης εργασίας) και η οποία υλοποιήθηκε ταχύτατα, δίνοντας στην εταιρία ανταγωνιστικό χρονικό πλεονέκτημα. Και τα δύο συνέβαλλαν στην αύξηση των εσόδων,αλλά κυρίως στην είσοδό μας σε νέες αγορές και τη διεύρυνση του αντικειμένου της εταιρίας, με στόχο την εκμετάλλευση στο άμεσο μέλλον των δυνατοτήτων και των συναλλαγών πληρωμών.

Η Πληροφορική ως μέσο αντιμετώπισης της κρίσης
Οπως για τα κράτη έτσι και για τις επιχειρήσεις η αντιμετώπιση και υπερπήδηση της κρίσης στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η καλύτερη διαχείριση και η βελτιστοποίηση των δεικτών αποδοτικότητας – κόστους και ο άλλος είναι η προσεκτικά σχεδιασμένη αναπτυξιακή πορεία. Και στους δύο αυτούς τομείς, η συμβολή της πληροφορικής είναι καταλυτική. Στο τομέα της διαχείρισης και του κόστους η πληροφορική θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας μέσα από την αναγνώριση, επιβολή και υιοθέτηση νέων συστημάτων που εξασφαλίζουν μείωση κόστους, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακατανομή, διαθεσιμότητα και καλύτερη εκμετάλλευση των ανθρώπινων πόρων σε όλους τους τομείς. Πρέπει να προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί ακόμα και οικονομικούς τρόπους βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών. Στον τομέα της ανάπτυξης η πληροφορική θα πρέπει πλέον να μπορεί να αναγνωρίζει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και να προωθεί την υιοθέτηση πρωτοπόρων λύσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών πλάνων της κάθε επιχείρησης.

Τομείς της Πληροφορικής στους οποίους πρέπει να επενδύσει η σύγχρονη επιχείρηση
Οι βασικοί τομείς Πληροφορικής και τεχνολογίας στους οποίους θα πρέπει να επενδύει η σύγχρονη επιχείρηση είναι κυρίως η αυτοματοποίηση συστημάτων, διαδικασιών και συναλλαγών για την εξοικονόμηση πόρων, η ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης και διαχείρισης ρίσκου για την καλύτερη μελλοντική λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση e-solutions για την επίτευξη καλύτερων δεικτών cost-revenues και η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση εφαρμογών CRM και CRS για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πελατολογίου και την αύξηση των εσόδων. Στα ΕΛΤΑ σήμερα σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα με στόχο να καλύπτονται όλοι οι παραπάνω τομείς. Επενδύουμε στην επέκταση της αυτοματοποίησης των καταστημάτων και του δικτύου των αυτόματων πληρωμών καθώς και σε συστήματα ελέγχου προτεραιότητας. Σχεδιάζουμε disaster centers και αναπτύσσουμε το e-post. Επενδύουμε στο Track and Trace. Επεκτείνουμε την τηλεματική και αναβαθμίζουμε την ψηφιακή βάση δεδομένων μας. Περνάμε στην πανελλαδική ψηφιοποίηση, στη βιντεοκωδικοποίηση των αυτοματοποιημένων κέντρων και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση του Υβριδικού Ταχυδρομείου.

Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής. Business ή ΙΤ;
Για τον Διευθυντή Πληροφορικής στη σημερινή εποχή οι έννοιες Business και IT θα πρέπει να είναι αλληλένδετες. Η πρόκληση είναι πλέον να αποτελέσει ενεργό μέλος της ομάδας επιχειρησιακών αποφάσεων με ουσιαστική συμβολή σε όλα τα στάδια, από την αναζήτηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη συγκεκριμένων ενεργειών για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων. Θα πρέπει να έχει ή να αποκτήσει επιχειρηματική σκέψη, να μπορεί να αναγνωρίζει ευκαιρίες και κενά, να σκέπτεται «προδραστικά», τόσο στο άμεσο αντικείμενο του όσο και στους υπόλοιπους τομείς της επιχείρησης.

Θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και το business περιβάλλον ούτως ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει και να προτείνει κάθε φορά τις ενδεδειγμένες αποτελεσματικές, αποδοτικές και βέλτιστες στο συνδυασμό έργου-κόστους πρακτικές. Θα πρέπει να είναι από τους ηγέτες της καινοτομίας και της «επιβολής» της στην κουλτούρα της εταιρείας. Θα πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται, να πείθει και τελικά να εφαρμόζει ουσιαστικές για την επιχείρηση λύσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να μπορεί να περνάει επιχειρηματική αντίληψη και/ή στις ομάδες του ούτως ώστε να διευρυνθεί ο ρόλος όλης της Πληροφορικής και να πάψει να είναι εστιασμένος στη διατήρηση των συστημάτων. Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες του Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα.

Ιδιαιτερότητες ή προκλήσεις του ταχυδρομικού κλάδου
Σήμερα, στο μέσον της οικονομικής κρίσης και της κρίσης που μαστίζει τα επιμέρους επιχειρηματικά περιβάλλοντα, οι προκλήσεις, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες είναι πολλές για τον Διευθυντή Πληροφορικής. Θα κλιθεί σίγουρα σε αρκετές περιπτώσεις να ολοκληρώσει το εκάστοτε έργο με μειωμένο budget, με μειωμένο προσωπικό, αλλά με την ίδια ή και με υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης. Ο κάθε τομέας μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σαν μια μικρή επιχείρηση. Ως εκ τούτου ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να πάρει για την ομάδα του επιχειρηματικές αποφάσεις. Πρέπει να σχεδιάσει νέες δομές και νέο μοντέλο λειτουργίας, πρέπει να αποφασίσει ποιες λύσεις και υπηρεσίες θα προέρχονται από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να αποφασίζει ποιες λειτουργίες θα δώσουν πραγματικό όφελος στην εταιρία και να πείθει και να δικαιολογεί αποτελεσματικά το «γιατί».

Ειδικά για τον κλάδο των ταχυδρομείων, οι προκλήσεις είναι πολλές. Πρέπει συνεχώς να παρακολουθούμε το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να προσαρμοζόμαστε, αλλά κυρίως να το εκμεταλλευόμαστε προς επιχειρηματικό τελικό όφελος. Καθώς ο όγκος των φυσικών επιστολών μειώνεται, η εταιρεία θα πρέπει να βρει και νέους τομείς δραστηριότητας με στόχο όχι μόνο τη διατήρηση, αλλά την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε με την είσοδό μας στην αγορά των συναλλαγών εξυπηρέτησης πληρωμών και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, αλλά και την αξιοποίηση του διαδικτύου με την αξιοποίηση των e-solutions.