Η ADAPTIT ολοκλήρωσε την συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο ONTIC (Online Network Traffic Characterisation).

Το έργο ανέπτυξε καινοτόμους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης (machine-learning) για την ανάδειξη των δομικών χαρακτηριστικών της κίνησης σε δίκτυα ΙΡ, ενώ επέδειξε τα οφέλη της εφαρμογής των αλγορίθμων αυτών στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων μέσω τεχνικών δυναμικής διαχείρισης. Το έργο συνδύασε θεωρητική και επιχειρησιακή επάρκεια μέσω της συμμετοχής μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών στην κοινοπραξία  Universidad Polytechnicα de Madrid (Ισπανία), Polytechnicο di Torino (Ιταλία), Centre Nationale de la Recherche scientifique (Γαλλία), SATEC (Ισπανία), Ericsson Ισπανίας, DELL-EMC Ισπανίας και ADAPTIΤ.

Η ADAPTIT ήταν υπεύθυνη για τις αρχιτεκτονικές εργασίες του έργου που βασίζονταν σε τεχνολογίες εισόδου, αποθήκευσης και επεξεργασίας Big Data,  συνεισφέροντας στην ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών ενώ παρακολουθούσε ενεργά τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που αναπτύχθηκαν στο έργο ούτως ώστε να αξιολογήσει την δυνατότητα εφαρμογής τους από μιας μικρομεσαία (SME) επιχείρηση που προσφέρει λύσεις στους τομείς τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.