Η Agilis Α.Ε. Στατιστικής & Πληροφορικής ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι «Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων».

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση συστήματος για τη συνεχή καταγραφή σε ενιαία βάση ηλεκτρονικών δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία των εκπαιδευτικών φορέων που χορηγούν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Στην εν λόγω βάση δεδομένων θα καταγράφονται ως ελάχιστες πληροφορίες:

α) Επωνυμία και λοιπά Στοιχεία φορέων , β) Είδος πιστοποιήσεων (σε τι έγκειται, τίνος αρμοδιότητα είναι πχ ΥΠΕΠΘ, ΥΠΑΝ, ΟΑΕΔ, Νομαρχίες, Δήμοι, Επιμελητήρια κ.α.), γ) Είδος και Τόπος Σπουδών ήτοι Θεωρητική Eκπαίδευση και Κατάρτιση, Πρακτική εξάσκηση (on-the-job), υποχρεωτική (π.χ. Μαθητεία) ή προαιρετική ή/και συνδυασμός των προηγούμενων, και δ) Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δηλαδή, Ονομασία τίτλου (δίπλωμα, πτυχίο, πιστοποιητικό),
Διαδικασία ολοκλήρωσης και (τυχόν) δυνατότητες πρόσβασης σε ανώτερη βαθμίδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.