Η Areva Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.).

Αντικείμενο του έργου είναι η προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για την ικανοποιητική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η Areva Hellas ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 431.584 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.