Η Barclays, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, χρησιμοποιεί τις λύσεις της SAS, για τη βελτίωση της πρότυπης μεθοδολογίας υπολογισμού και διαδικασίας αναφορών του κεφαλαίου, τόσο από οικονομικής όσο και κανονιστικής πλευράς.

Η SAS βοηθά τη Barclays να αντιμετωπίσει την πρόκληση του υπολογισμού των κεφαλαίων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εσωτερική και εξωτερική μεθοδολογία, σε πολλά από τα επιχειρησιακά της τμήματα. “Θέλαμε να υπολογίζoυμε τα κεφάλαιά μας τόσο από οικονομικής όσο και κανονιστικής πλευράς, για τα βασικά μας ενεργητικά στοιχεία στα χαρτοφυλάκια λιανικής και χονδρικής”, τονίζει ο Rob Bishop, Head of Capital Systems Development for Barclays Global Retail Bank. H Barclays αναζητούσε μια λύση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη μετάβαση από την ευρωπαϊκή οδηγία Βασιλεία Ι στην Βασιλεία II.

H δυνατότητα να έχουν μία ισχυρή μηχανή υπολογισμού που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους μεγάλους όγκους των στοιχείων ενεργητικού σε όλα τα χαρτοφυλάκια είναι τεράστιας σημασίας για την τράπεζα και η SAS Credit Risk Management Solution οδήγησε στην επίτευξη αυτού του στόχου, συμβάλλοντας, επιπλέον, στην αντιμετώπιση ευρύτερων επιχειρηματικών απαιτήσεων στα τμήματα Λιανικής, Επιχειρηματικών Λογαριασμών και Διαχείρισης Περιουσίας.”Στην παρούσα φάση, η Barclays διατηρεί λεπτομερή στοιχεία ενεργητικού 16 μηνών on line στη λύση της SAS, κάτι που ισοδυναμεί με 3 δισεκατομμύρια γραμμών δεδομένων.