Η ΔΕΗ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ) αποφάσισε στα πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών της, να υλοποιήσει το πρώτο στην Ελλάδα Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ).

Τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών είναι καθ’ ολοκληρία ηλεκτρονικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για σύναψη συμβάσεων για την απόκτηση ειδών τρέχουσας και ευρείας χρήσης. Η cosmoONE, η οποία ήδη παρείχε προς τη ΔΕΗ υπηρεσίες υλοποίησης Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και Ηλεκτρονικής Αγοράς, ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού για την λειτουργία του ΔΣΑ. Η υλοποίηση του ΔΣΑ έγινε σε δύο πλατφόρμες, η πρώτη βασίστηκε στο portal LIFERAY, και υποστηρίζει όλες τις επικοινωνιακές λειτουργίες και ενέργειες δημοσιότητας της επιχείρησης, ενώ η δεύτερη στηρίχθηκε στη λειτουργικότητα του συστήματος Μarketplace της Ηλεκτρονικής Αγοράς – που ήδη χρησιμοποιούταν από περισσότερους από 350 χρήστες της ΔΕΗ – και διενεργεί όλες τις διαδικασίες λήψης και σύγκρισης προσφορών. Με αυτόν τον τρόπο, επετεύχθη μία λογική συνέχεια στις εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών με βάση την δεδομένη εξοικείωση στον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας του υποσυστήματος διαπραγμάτευσης. Όπως το σύνολο των λύσεων της cosmoONE, έτσι και το ΔΣΑ, παρέχεται προς την ΔΕΗ, υπό μορφή SaaS (Software as a Service),αποκλειστικά μέσω internet, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση από την cosmoONE.