Η Romtelecom, μία από τις μεγαλύτερες φορείς τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας και ηγέτης της αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία, διοργάνωσε το Μάρτιο του 2010, πενήντα τρείς (53) ηλεκτρονικές δημοπρασίες για εργολαβίες σε όλη τη Ρουμανία, οι οποίες διεξήχθησαν μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE, εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών μέσω του Internet στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών της Romtelecom για τις εργολαβίες, προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες τριάντα δύο (32) εταιρίες, οι οποίες πληρούσαν τα απαιτούμενα επιχειρηματικά και τεχνικά κριτήρια, για να συμμετάσχουν στα πενήντα τρία (53) έργα. Οι δημοπρασίες ομαδοποιήθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν έξι (6) διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε όλη τη Ρουμανία.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων, οι συμμετέχουσες εταιρείες, προσκλήθηκαν στις ομάδες δημοπρασιών για να δώσουν τις προσφορές τους με κριτήριο το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του κάθε έργου. Το σύνολο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών διεξήχθη σε  επτά εργάσιμες ημέρες και ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία, σημειώνοντας οφέλη πλέον του 20% επί συνολικής αξίας των εργολαβιών αρκετών εκατ. ευρώ.