Η Performance Technologies Α.Ε. επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση έργου διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, βασισμένου στην λύση Microsoft Dynamics CRM, για την καλύτερη οργάνωση του τμήματος πωλήσεων, αλλά και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της γενικότερα.

Η Performance Technologies Α.Ε. είχε την ανάγκη εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης λύσης για την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας της με τους πελάτες της, αλλά και την υποστήριξη διευρυμένων λειτουργιών πωλήσεων. Προς πλήρωση των παραπάνω αναγκών, επιλέχθηκε η πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM 2015, μέσω της οποίας επετεύχθη πλήρης αυτοματοποίηση και εναρμόνιση διαδικασιών του τμήματος πωλήσεων, από την αποστολή προσφορών έως την καταχώριση αιτημάτων και την παρακολούθηση εξυπηρέτησής τους.

Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των leads και αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης. Επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη βελτιστοποίηση του συνόλου των λειτουργιών, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου διασύνδεση του CRM με το ήδη εγκατεστημένο ERP, Microsoft Dynamics NAV – InnovΕra, γεγονός που υπόσχεται την βέλτιστη ροή των επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων (πωλήσεις – αποθήκη – λογιστήριο) και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας.