Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Υλοποίηση κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή Οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ».

Το εν λόγω έργο αποτελείται από τα ακόλουθα δύο υποέργα:

α) «Ανάπτυξη του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή Οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ». Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει την εκπόνηση ανάλυσης απαιτήσεων στην οποία θα επικαιροποιηθούν οι ανάγκες του Τμήματος και θα οριστικοποιηθούν οι διεπαφές που θα υλοποιηθούν και τα στοιχεία που θα συλλέγονται, τον σχεδιασμό και δημιουργία πλήρων λειτουργικής σχεσιακής βάσης δεδομένων που θα περιέχει το σύνολο των στοιχείων που θα αντλούνται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες και την Ανάπτυξη Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την άντληση και παροχή σε κάθε ενδιαφερόμενο Δημόσιο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Κόμβου θα γίνεται αυτοματοποιημένη συλλογή στοιχείων που αναφέρονται στη συνέχεια, από τα συστήματα των 325 Καλλικρατικών Δήμων και των 13 Περιφερειών και στη συνέχεια επεξεργασία αυτών και διάθεσή τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Ακόμα, περιλαμβάνει την υλοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών για την άντληση των παραπάνω στοιχείων καθώς και την υλοποίηση των σχετικών Web Services για τη διάθεση των στοιχείων αυτών σε αρμόδιους φορείς του Δημοσίου.

β) «Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού και τυποποιημένου λογισμικού για τη λειτουργία του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας. Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας στον τόπο που θα υποδειχτεί στην εταιρεία από την Αναθέτουσα Αρχή.

Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που προσφέρεται είναι ο εξής: Δύο (2) εξυπηρετητές (servers) Fujitsu PY TX200S6f/LFF/hot plug PSU. Ακόμα, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου λογισμικού υποδομής και συγκεκριμένα το Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 5CAL.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 136.328 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.