Ο Όμιλος Acmon Systems επέλεξε το Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη μηχανογραφική αναβάθμιση όλων των εταιριών του. O όμιλος Acmon Systems παρέχει υπηρεσίες engineering για περισσότερα από 25 έτη με πλήρως οργανωμένο κατασκευαστικό τμήμα, πιστοποιημένο κατά το σύστημα ποιότητας ISO 9001.

Η εγκατάσταση του Soft1 ERP και η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε από την Datalink, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne. Με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, ο όμιλος επωφελείται σημαντικά από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1 ERP για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών του διαδικασιών,  την άμεση και ενιαία πληροφόρηση της διοίκησης και των εργαζομένων και  την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών με ταυτόχρονη κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας όλων των τμημάτων των εταιριών (Εμπορική Διεύθυνση, Διεύθυνση Παραγωγής, Οικονομικές Υπηρεσίες και Διαχείριση Προσωπικού).