Η Dotsoft ολοκληρώνει σύντομα τη σχεδίαση και ανάπτυξη του ειδικού εκπαιδευτικού εργαλείου για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το έργο ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Μεταφορών και αποτελεί παραδοτέο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του συνολικότερου προγράμματος “Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης”.

Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό εργαλείο μάθησης το οποίο θα απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση βέλτιστων τρόπων μετακίνησης στην πόλη ως μέσο για την καταπολέμηση της ρύπανσης και τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης. Το εργαλείο αναπτύσσεται σε τεχνολογία Flash και θα παρουσιάζει το πρόβλημα των αστικών μεταφορών, την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καλές πρακτικές και παραδείγματα από όλο τον κόσμο αλλά και το πως μπορεί να συμμετέχει ο κάθε πολίτης σε αυτή την προσπάθεια.