Η Dotsoft A.E. ανέλαβε την υλοποίηση της προμήθειας οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού για την πληροφόρηση επισκεπτών για το Μουσείο Δοϊράνης.

Το σχετικό έργο αφορούν τις Δράσεις 4.2.1 «Εξοπλισμός για το Μουσείο της Δοϊράνης’ – Εκθέματα και άλλος εξοπλισμός του Δήμου Κιλκίς», 4.2.2 «Εξοπλισμός Η/Υ για το Μουσείο της Δοϊράνης» και 4.2.3 «Εικονικό λογισμικό για το Μουσείο της Δοϊράνης» του έργου «FOR ACTIVE CULTURAL AND EXTREME CROSS – BORDER REGION» με το ακρωνύμιο FACE, στο πλαίσιο του IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007- 2013», βάσει των από 25/11/2016 υπογεγραμμένων συμβάσεων με το Δήμο Κιλκίς.