Με απόφασή της η EETT ζητά από τον ΟΤΕ να θέσει σε λειτουργία τα κυκλώματα της Altec Telecoms που έχει διακόψει, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα καταβάλει στην ΟΤΕ το ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ ως προκαταβολή και θα πληρώσει το σύνολο των οφειλών της εντός 4 ημερών από την αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών διασύνδεσης.