Μια στρατηγική συμφωνία έκλεισε η Ericsson στη Ρωσία που θα βοηθήσει στην τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης της χώρας στον τεχνολογικό και επιστημονικό τομέα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως συνεργάτης στην ανάπτυξη ενός πάρκου υψηλής τεχνολογίας στο Κέντρο Καινοτομίας Sklolkovo, του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Skolkovo, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της επιστήμης και των εταιρειών τεχνολογίας. Η βασική συμβολή της Ericsson στο Skolkovo περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης (R&D), β) την υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής R&D του Skolkovo μέσω της δημιουργίας του Ericsson Networked Society Lab, γ) την υποστήριξη για την ανάπτυξη προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Skolkovo με έμφαση σε εφαρμογές cloud βασισμένες στην ευρυζωνικότητα, «έξυπνες» λύσεις για τις μεταφορές, machine-to-machine (M2M) και άλλες τεχνολογίες και δ) την υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού κανονιστικού περιβάλλοντος, θεσμών και αρχών διαχείρισης με βάση προηγμένες λύσεις σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης, τεχνικής υποστήριξης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.