Ο όμιλος της Eurobank EFG προχώρησε, σε μια νέα επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας MLS Πληροφορική Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος απέκτησε ποσοστό περίπου 3% των μετοχών της MLS, ενώ δύναται προαιρετικά, βάσει σχετικών συμφωνιών με την εταιρεία και τον βασικό της μέτοχο, Ιωάννη Καματάκη να αποκτήσει επί πλέον 550.156 μετοχές (δηλ. περίπου 4 %). Η επένδυση στην MLS είναι η τέταρτη που πραγματοποιεί η Eurobank EFG μετά τις επενδύσεις της στην Chipita, την Μεσόγειος Α.Ε. και την NGP Plastic.