Στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Μεταφορών και Υποδομών ο Γ.Γ. Μεταφορών κ. Α. Βούρδας επισκέφτηκε το stand της EUROCERT όπου τον υποδέχτηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της EUROCERT κ. Π.Θεοφανόπουλος.

Κατά την συνάντηση αυτή ο Α. Βούρδας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη πρόσφατη υπουργική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χ. Σπίρτζη με την οποία εγκρίθηκε η EUROCERT ως φορέας ελέγχου της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων και των στοιχείων διαλειτουργικότητας γίνεται από διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)  και κοινοποιημένο (από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό (Notified Body, NoBo).

Η EUROCERT είναι ο πρώτος και μοναδικός ελληνικός φορέας διαπιστευμένος  και κοινοποιημένος για να διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους. Η οδηγία (ΕΚ) 2008/57 και η οδηγία (ΕΕ) 2016/798  καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα στο σιδηροδρομικό σύστημα της  Ευρωπαικής Ένωσης, προκειμένου να επιτευχτεί το μέγιστο επίπεδο τεχνικής εναρμόνισης, να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση, η βελτίωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και να προωθηθεί η ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των στοιχείων του εν λόγω συστήματος.