Η Credit Agricole S.A. ανέθεσε στην EXODUS Α.Ε. την προμήθεια της λύσης “EFS Collection and Recovery” για τις εταιρείες του Ομίλου της.

Η Credit Agricole S.A.  διερεύνησε τη διεθνή αγορά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο να επιτρέπει την ενσωμάτωση των εκάστοτε βέλτιστων διεθνών πρακτικών κι επιπλέον να προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας που δραστηριοποιείται.

Η προσαρμοστικότητα και ο γρήγορος χρόνος υλοποίησης της λύσης ήταν κρίσιμα κριτήρια επιλογής στη διαγωνιστική διαδικασία. Το σύστημα “EFS Collection and Recovery” της EXODUS έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία RightFit, η οποία επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του προϊόντος στις ανάγκες κάθε  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ανεξαρτήτως μεγέθους.

Επιπλέον, η  υλοποίηση κάθε λύσης “EFS Collection and Recovery” βασίζεται στη μεθοδολογία RapidDeploy της EXODUS, η οποία εξασφαλίζει πολύ γρήγορους χρόνους υλοποίησης και επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καρπωθούν άμεσα τα οφέλη της λύσης.