Το έργο E-SPONDER - A holistic approach towards the development of the first responder of the future, είναι ένα νέο έργο που ανήκει στον τομέα έργων ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα αντιμετώπισης των κρίσεων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα αλλά και τρομοκρατικές ενέργειες. Το E-SPONDER υποστηρίζει αποτελεσματικά τα πληρώματα (πυροσβέστες, αστυνομικούς, ιατρικά πληρώματα, ομάδες πολιτικής προστασίας) που δρουν στις πληγείσες περιοχές καθώς και τους διαχειριστές των κρίσεων ,παρέχοντας μια ευφυή πλατφόρμα πληροφορικής και επικοινωνιών. Με το E-SPONDER γίνεται δυνατή η παρακολούθηση κάθε συμβάντος σε πραγματικό χρόνο, ενώ πλέον τα πληρώματα με τον καινοτόμο εξοπλισμό που αναπτύσσεται μπορούν να επικοινωνούν διαρκώς με τα κέντρα διαχείρισης.

Η ομάδα έργου αποτελείται από 15 εταίρους και η ΕΧODUS έχει αναλάβει τον συντονισμό του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.600.000 ευρώ, από τα οποία 8,94 εκατ. ευρώ είναι επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τίμημα του συμβολαίου που αφορά στην EXODUS ανέρχεται στο ύψος του 1.235.000 ευρώ.