Η Huawei, μαζί με την Genius Brand Limited ("Genius Brand"), σε μια επιχειρηματική σύμπραξη μεταξύ των Hutchison Telephone Company Limited ("HTCL") και Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited ("HKT"), υπέγραψαν σύμβαση για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα LTE στο Hong Kong, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για τη Δωδεκαετή Οικονομική, Εμπορική, και Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη μεταξύ Κίνας και Hong Kong.

Επιπλέον, η Huawei υπέγραψε συμφωνίες με την HTCL και την HKT αντίστοιχα, για την εξέλιξη των δικτύων κορμού τους σε προδιαγραφές Evolved Packet Core (EPC), ενώ παράλληλα θα τους παρέχει άλλες λύσεις για τη διαχείριση των δικτυακών πόρων και για τη διαχείριση QoE της end-to-end εμπειρίας τελικούχρήστη.