Η Info-Quest υπέγραψε σήμερα σύμβαση αγοράς 5.967.386 μετοχών της Rainbow προς 1,46 ευρώ ανά μετοχή (που αντιπροσωπεύουν το 79,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Isquare και του Γεωργίου Βαμιάλη, βασικού μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Rainbow.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί μόνο υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε η συμφωνία τριετούς συνεργασίας μεταξύ της Apple και της Isquare και η σχετική σύμβαση “Value Added Distributor” θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης αγοράς των μετοχών της Rainbow από τον Γ. Βαμιάλη.