Η Info Quest Technologies πιστοποιήθηκε από την ΤUV Hellas κατά το Πρότυπο ISO 14001:2004 για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Η κατά ISO 14001 πιστοποίηση, επιβεβαιώνει την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Info Quest Technologies, με την εφαρμογή ενός συστήματος που υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις και ελέγχους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Οι πρωτοβουλίες και δράσεις για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και, ευρύτερα, την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα τόσο για την Info Quest Technologies, όσο και για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Quest, και εντάσσονται  στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Quest, που καθοδηγούνται από την ολοκληρωμένη πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ομίλου.