Η ισπανική εταιρεία Inteco ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τaην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, που εδρέυει στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τίτλο «Ορθές πρακτικές για τις ομάδες παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERTs) σχετικά με την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS)».

Με το συγκεκριμένο έργο ο ENISA σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες με στόχο τα κάτωθι: α) να προβεί σε απογραφή των ορθών πρακτικών, δραστηριοτήτων και πρωτοκόλλων που αναπτύσσονται από ώριμες ομάδες παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERTs) και τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS), β) να προβεί στην ανάλυση τομέων και των δραστηριοτήτων, τουλάχιστον των ρόλων και ευθυνών, των ροών εργασίας και της συνεργασίας με άλλους βασικούς παράγοντες τόσο υπέρ των CERTs όσο και των αρχών επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και γ) να συγκεντρώσει πλήρη οδηγό ορθών πρακτικών για ομάδες παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERTs) σχετικά με την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS).

Αυτή η συλλογή ορθών πρακτικών για τις CERTs απέναντι στις οργανωτικές και λειτουργικές πτυχές αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS) είναι και η πρόθεση του ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) προκειμένου να ενισχυθούν οι λειτουργικές ικανότητες ανάλογων ομάδων επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος, να δοθούν κίνητρα για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων και των άλλων μερών (όπως οι αρχές επιβολής του νόμου), και να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.