Σε δύο σημαντικά ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα (FP7 & CIP-ICT-PSP) συμμετέχει η Intelen, μετά την τελική τους επιτυχή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.

Τα έργα “e-SAVE” και “GEN6” αναμένεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα και θα αποτελέσουν πηγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών στους τομείς των ευφυών δικτύων, IPv6 smart metering και carbon footprint data analysis. Το ερευνητικό έργο “e-SAVE” αφορά μία νέα προσέγγιση στο Life Cycle Analysis και Carbon footprint σε supply chains, με την χρήση έξυπνων μετρητών ενέργειας και διαχείριση ζήτησης/energy efficiency σε παραγωγικές διαδικασίες και γραμμές παραγωγής.

Στο έργο leader είναι η Intrasoft Int. και συμμετέχουν επίσης το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η αλυσίδα ΜΕΤΡΟ, η Procter & Gamble και λοιποί ξένοι partners. Το ερευνητικό έργο “GEN6” είναι το πιο σημαντικό έργο σε τεχνολογίες IPv6 που θα τρέξει φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.

Στο έργο, η Intelen μαζί με την ΕΔΕΤ και το ΙΤΥ από Ελληνικής πλευράς, θα εφαρμόσουν σε Εθνικό επίπεδο νέες καινοτόμες IPv6 τεχνολογίες σε smart metering hardware και υποδομές για την πραγματική μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης σε αποκεντρωμένο QoS επίπεδο, βάσει cloud.