Η Intracom IT Services κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανέλαβε την υλοποίηση του έργου "Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος P-MIS για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.", ανανεώνοντας έτσι την πολυετή συνεργασία της με τον Οργανισμό.

Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 16 μηνών, ανέρχεται στα 7.170.521 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων εξοπλισμού και του εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης εμπορικών λιμένων σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας, για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του οργανισμού.

Η Intracom IT Services θα αξιοποιήσει διαθέσιμες τεχνολογίες που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα, με στόχο να ευθυγραμμίσει τα συστήματα πληροφορικής του ΟΛΠ με την προβλεπόμενη ανάπτυξή του σε όγκους και επέκταση υπηρεσιών. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των επιχειρησιακών και των υπαρχουσών διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών, καθώς και τη μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων του οργανισμού, με παράλληλη λειτουργία παλιού και νέου συστήματος.

Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης, την εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΛΠ και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για όλο τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τις νέες λειτουργίες, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα, η σύμβαση προβλέπει και την παροχή υπηρεσιών εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας (SLA) συνολικής διάρκειας 60 μηνών από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και καλής λειτουργίας.