Στην Intracom Telecom κατακυρώθηκε ο διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε τρία τμήματα με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή ιδεατών μηχανών κατά απαίτηση", για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΕΔΕΤ ΑΕ), συνολικής τελικής αξίας 1.794.130 ευρώ δίχως ΦΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFax.

Η διαπραγμάτευση αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού, δικτυακού όσο και αποθηκευτικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθοριζόταν στο τεύχος της διαπραγμάτευσης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός σε πρώτη φάση είχε ματαιωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕΤ ΑΕ, καθώς δεν είχε υποβληθεί κάποια κατάλληλη προσφορά. Έτσι, λοιπόν, η ΕΔΕΤ ΑΕ προσκάλεσε σε διαπραγμάτευση τις 13 εταιρείες που συμμετείχαν στην ανοικτή διαδικασία. Η Intracom Telecom ανέλαβε την υλοποίηση και των τριών τμημάτων της σύμβασης που αφορούν την “προμήθεια server VMC”, αξίας 898.038 ευρώ άνευ ΦΠΑ, την “προμήθεια server SC”, προϋπολογισμού 476.971 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθώς επίσης και την “προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού”, αξίας 419.119 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.