Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την ενεργή συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη νεολαία (European Pact 4 Youth) - το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του CSR Europe και του CSR Hellas - για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, την κοινωνική τους ένταξη χωρίς διακρίσεις και τη μείωση του εύρους της απόκλισης μεταξύ ζητουμένων και προσφερομένων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Στηρίζοντας το σύμφωνο, η Intracom Telecom αποδεικνύει τη δέσμευσή της να δημιουργήσει νέες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Intracom Telecom συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προκειμένου να δημιουργηθούν 2.000 θέσεις ποιοτικής πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα, να αντιμετωπισθεί η αναντιστοιχία που υπάρχει στην αγορά εργασίας σήμερα ανάμεσα σε ζητούμενες και προσφερόμενες δεξιότητες και να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.