Η Ionis Development ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. με τίτλο «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών».

Το εν λόγω έργο ανήκει στο Υποέργο 3 της πράξης Πράξη με τίτλο «Υποστήριξη της προετοιμασίας, διαβούλευσης και θεσμοθέτησης της Επιχειρησιακής λειτουργίας των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03 “Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης” για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013″».

Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων με στόχο αυτή να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη διάδοση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στους επαγγελματίες του χώρου και τους πολίτες αλλά και πηγή για την καταγραφή και αξιολόγηση χρήσιμων συμπερασμάτων από τη λειτουργία της προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ορθότερα το Κυρίως Έργο.

Η εφαρμογή θα καλύπτει την καταχώρηση δεδομένων ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη ροή της διαδικασίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με παράλληλη επικαιροποίηση στοιχείων μητρώων ιατρών και φαρμακοποιών / φαρμακείων.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο ανάδοχος αναλαμβάνει: α) Την ανάπτυξη της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) με βάση τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις του κυρίου του έργου και τα σχετικά Παραδοτέα της Ομάδας Ανάπτυξης και Συντονισμού της Δράσης, β) Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της Εφαρμογής σε εξοπλισμό και χώρο που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή, γ) Τον έλεγχο και θέση σε λειτουργία της εφαρμογής με βάση τα σενάρια ελέγχου που θα παραδώσει η Ομάδα Ανάπτυξης και Συντονισμού της Δράσης, δ) Την μετάπτωση δεδομένων μητρώων (όπως ιατρών – φαρμακείων κλπ), ε) Τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (όπως ΕΟΦ, ΑΜΚΑ), στ) Την εκπαίδευση στελεχών της  Ομάδας Ανάπτυξης και Συντονισμού της Δράσης και του Φορέα Λειτουργίας στη χρήση της Εφαρμογής, η) Την πιλοτική λειτουργία της Εφαρμογής για 3 μήνες και ζ) Την κεντρική διαχείριση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας της Εφαρμογής για 6 μήνες σε προκαθορισμένο επιχειρησιακό περιβάλλον (Ασφαλισμένοι και Συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ).

Υπενθυμίζεται πως εκτός της Ionis Development, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Altec Integration, 2) Di-Micro, 3) Cyberstream, 4) Data Concept, 5) SDC, 6) Quality & Reliability, 7) Gnomon Informatics και 8) Profile Systems & Software.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 84.870 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.