Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η Karavias Underwriting (Coverholding at Lloyd’s) προχώρησε σε συνεργασία με την Alexander Moore (SAP Golden Partner), εξελίσσοντας περαιτέρω το λογισμικό SAP BusinessOne/InsuranceOne για την αναβάθμιση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του δικτύου Συνεργατών της.

Στρατηγικός στόχος της Karavias Underwriting, εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ασφαλίσεων και του risk management, είναι η ενσωμάτωση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση συνεργατών της, η οποία επιτυγχάνεται σε συνδυασμό και με το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των διαδικασιών εξυπηρέτησης μέσω του SAP BusinessOne/InsuranceOne περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αυτοματισμών CRM σε διάφορα στάδια του κύκλου πώλησης, τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ανάλυσης (Data Analytics) από όλα τα στάδια παραγωγής, καθώς και Web Services Integration από την πλειοψηφία των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών.