Η εταιρεία Keystone ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προσαρμογή λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση στην επαγγελματική εκπαίδευση (Φάση ΙΙ)" του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το έργο αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την προσαρμογή υφιστάμενων λογισμικών της ελληνικής και διεθνους αγοράς για εκπαιδευτική χρήση στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, την προμήθεια και αποστολή στα σχολικά εργαστήρια των ζητούμενων αδειών χρήσης του προσαρμοσμένου λογισμικού, την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εξουσιών και δικαιωμάτων επί της προσαρμογής των λογισμικών που θα προσφέρουν ώστε να ικανοποιούνται τα δικαιώματα χρήσης και τα δικαιώματα επιλογών της αναθέτουσας αρχής.

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 20 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.