Η Logismos Information Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) με τίτλο «Επιτόπιες υπηρεσίες ανάπτυξης PowerBuilder για εσωτερικές εφαρμογές ERP».

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εντός έδρας («intra muros») από υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με τη συντήρηση των χρηματοοικονομικών συστημάτων του Cedefop (FIBUS). Το FIBUS έχει αναπτυχθεί εσωτερικά με PowerBuilder 8 σε Sybase ASE v15 και έχει τεθεί στην παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν κυρίως την ανάπτυξη εφαρμογών πελατών σε PowerBuilder 8 και πιο πρόσφατες εκδόσεις, καθώς και την ανάπτυξη βάσης δεδομένων σε Sybase ASE 15. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 157.920 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.