Η Μultirama AEBE, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, προχώρησε στην πώληση του συνολικού ποσοστού που κατείχε στην συνδεδεμένη εταιρεία Ελληνική Πληροφορική Ξάνθης Ε.Π.Ε.

Έτσι το 99,5% των μεριδίων αυτής, έναντι συνολικού ποσού ευρώ 400.000.