Το ποσό των 1.942.977,05 ευρώ, νομιμοτόκως από επιδόσεως της αγωγής, υποχρεούται να καταβάλει στην Newsphone το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 1917/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ωστόσο η αγωγή έγινε δεκτή εν μέρει και συγκεκριμένα, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ η Newsphone είχε καταθέσει αγωγή εναντίον 1. του Ελληνικού Δημοσίου και 2. του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αγωγή κατά τα λοιπά απερρίφθη. Η εταιρεία προτίθεται να προσβάλει με Αναίρεση Ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας την ανωτέρω απόφαση. Η εταιρεία ενημερώνει ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της παρεπίμπτουσας αγωγής αναφορικά με την αξίωση της για τον αναλογούντα, στα στην ανωτέρω αγωγή αιτούμενα κονδύλια, Φ.Π.Α.