Η OFFICE LINE SA είναι ο ανάδοχος του έργου «υποδομή δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚapp και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης περιβάλλοντος Windows για τις υπηρεσίες ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚApp» της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Η υπηρεσία ΤΣΕΚApp προσφέρει την προαναφερθείσα πληροφόρηση απευθείας εντός των συστημάτων και εφαρμογών Πληροφορικής που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης της υπηρεσίας. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λύσεων της Microsoft για την υποστήριξη των δύο υπηρεσιών του οργανισμού, η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποδομής δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp και, τέλος, η αδιάλειπτη (24×7) συντήρηση και υποστήριξη του πληροφοριακού περιβάλλοντος (Windows) για τις υπηρεσίες ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚApp.