Η Oracle Ελλάς ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. με τίτλο «Λήψη υπηρεσιών εκτεταμένης υποστήριξης των λογισμικών βάσεων δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 202.700 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.